prašikti

prašikti
prašìkti, pràšika, -o (pràšikė) vlg. 1. intr. įstengti tuštintis: Jei tu pràšiki, tad esi katalikas, – sako vel[nia]s žmoguo (ps.) Dr. 2. tr. Ml, Ob, Slm, Ėr, Btr, Šk, Jrb prk. prarasti, netekti: Turėjo visko gana, o ko prašìko?! Tegu dabar žinosi! Gs. Ir jūs arklį dykai pràšikėt Trgn. Turėjo, tokius numus prašìko! Krš. | Bene protą prašikaĩ, kad namus pardavei? Plv. Gyvybę prašìko (be prasmės žuvo), i po mundrystos Krš.
◊ šìkęs neprašìkęs vlg.
1. nuolat, be reikalo (lėkti, lankytis): Ko teip pri susiedo šìkęs neprašìkęs leki? Ub. Alis šìkęs neprašìkęs – vien čia i čia Slnt.
2. Šts nieko nelaukdamas, tuojau pat.
\ šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; piešikti; prašikti; prišikti; sušikti; užšikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apšikti — apšìkti, àpšika, o vlg. 1. tr. K, Š, Rtr, KŽ apteršti, apibjauroti išmatomis: Tie karveliai apìšikė visur, reikia vytie Adm. | Pleštekės baltos àpšika kopūstus kirminais Mžk. ^ Kaip àpšiktą šakalį muni mėtlio[ja] iš vietos į vietą Slnt. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšikti — atšìkti, àtšika, o (àtšikė) vlg. 1. refl. prk. sunykti, nusibaigti, nusilpti: Ką ana galą atsivedė pasogos – avelę, i tą atsišìkusią Tvr. 2. tr. Krtn, Dr, Slnt, Lpl prk. atsiimti, atkentėti: Suėdei siratą – atšìksi! Rdn. Tu atšìksi už munęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššikti — iššìkti, ìššika (iššiñka), o (ìššikė) vlg. 1. tr. N, J, Š, KŽ tuštinantis su išmatomis pašalinti: Karvės miežių grūdus cielus ìššika Pc. Iššikau žvirblelį, išstrungiojau LLDI277(Ms). ^ Seku, seku pasaką, vilks iššiko ašaką Sln. | refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušikti — nušìkti, nùšika, o (nùšikė) vlg. 1. intr. NdŽ, KŽ nusituštinti: Gandras subinę kela – jau nušìko Rsn. ^ Pasako – kap gandras nuo stogo nùšika (nei šiaip, nei taip) Kbr. | refl. K, J, NdŽ, KŽ: ^ Man šitas darbas tik nusišìkt Ds. Tavo darbas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršikti — paršìkti, par̃šika, o (par̃šikė) intr. vlg. prk. kalbančiojo teiginiui paneigti: Moma pareina! – Par̃šika! Db. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; persišikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašikti — pašìkti, pàšika, o (pàšikė) vlg. 1. tr. N, K, NdŽ, KŽ tuštinantis pašalinti: Paršas pašìks mėšlo, o kiek suės! Jd. ^ Pasakysu pasaką, ka šuo pašìko ašaką Slnt. Kad duosiu, tai tu velnią pašiksi LTR(Lbv). Ir pašikė višta šūdo, pusę balto,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persišikti — vlg. daug tuštintis, nusividuriuoti: ^ Pikta kap persišikus Pv. Stovi kap persišikęs LTR(Mrk). šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; par …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piešikti — piešìkti, piẽšika, o (dial.) žr. prišikti 1: Tranai pỹšika korius Krg. šikti; apšikti; atšikti; įšikti; iššikti; nušikti; pašikti; paršikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašikinti — prašìkinti caus. prašikti 2: Kas jam pinigų datesės, jeigu jis tokį daiktą prašìkino Švn. | Prašìkinai (laiku neužbaigei kūrenti) pečių, ir neiškepė duona Šts. šikinti; apšikinti; iššikinti; nušikinti; pašikinti; peršikinti; prašikinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišikti — prišìkti, prìšika, o (prìšikė) vlg. 1. tr., intr. N, K, KŽ, Rsn, Pls pribjauroti, priteršti išmatomis: Nepastatyk arklių in pado – da prišìks Dbk. Bobutė inleidė, patiesė paklodę, ir gaidžiukas prišikė pilną paklodę pinigų LTR(Vad). ^ Vilkas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”